Hébergement insolite Presqu'ile de Rhuys Ecolodge Charles Ashton

Algemene verkoopvoorwaarden

VOORWAARDEN

Deze huur wordt uitgevoerd volgens de tarieven en voorwaarden vermeld op de online reservering en volgens de volgende algemene voorwaarden:


I – RECHTSSTELSEL van het CONTRACT

Deze huurovereenkomst is aangegaan als tijdelijk verblijf en plezier.


II – DUUR

Het contract eindigt automatisch bij niet-betaling van de aanbetaling en het saldo van de huur, zonder opzegtermijn. De huur kan niet worden verlengd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.


III – TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

RESERVERING door de huurder:

De huurder die online reserveert.

In het geval van een reservering voor schoolperiodes: De aanbetaling van 30% van het bedrag van het verblijf wordt afgeschreven op de dag van de reservering. Bij een online reservering die minder dan 90 dagen voor de datum van het verblijf wordt gemaakt, wordt het totale bedrag van de reservering van uw Bankkaart afgeschreven.

Het saldo van de huur wordt 90 dagen voor de eerste huurdag gedebiteerd met de creditcard die gebruikt is bij uw reservering.

In het geval van een reservering buiten de schoolperiodes (weekend, week, enz.): Het totale bedrag van de huur wordt op het moment van reservering van de creditcard afgeschreven.


IV – ANNULERING van het CONTRACT

Deze bepalingen zijn zowel van toepassing bij annulering door de huurder als door de eigenaar.

Elke opzegging moet per aangetekende brief worden meegedeeld.

Meer dan 90 dagen voor aanvang van het verblijf: de eigenaar retourneert de betaalde borg.

Minder dan 90 dagen voor aanvang van het verblijf: Door de huurder verliest hij de aanbetaling. Door de eigenaar betaalt hij 2 maal de betaalde borg terug.


In geval van no-show door de klant, annulering door de klant en niet-betaling van het saldo 90 dagen voor de huur, wordt het contract beëindigden de borg wordt verkregen door de eigenaar, die vervolgens over de huur kan beschikken.


Het saldo van de betaalde huur wordt maximaal 30 dagen na de datum van de laatste huurdag via bankoverschrijving terugbetaald.

Het oninbare huursaldo wordt als volgt samengesteld:
=> 50% van het bedrag van het verblijf bij een annulering tussen 90 en 21 dagen voor aankomst
=> 75% van het bedrag van het verblijf bij een annulering tussen 20 en 8 dagen voor aankomst
=> 90% van het bedrag van het verblijf bij een annulering tussen 7 en 2 dagen voor aankomst
=> 100% van het bedrag van het verblijf bij annulering 2 dagen voor aankomst of indien de huurder niet komt opdagen


V – HUUR – BORG

Het bedrag van de huur, eventuele kosten en de waarborgsom worden aangegeven op het moment van uw online reservatie.

Bij aankomst, alvorens de sleutels te overhandigen, betaalt de huurder de eigenaar per bankkaart een bedrag van € 1.000,- als borg of borg, om eventuele schade aan roerende of andere objecten die het pand bekleden, te vergoeden. .

Elk verloren, gebroken, beschadigd of beschadigd voorwerp moet aan de eigenaar worden terugbetaald tegen de aankoopwaarde door de eigenaar, de transportkosten en 50 € dossierbeheerkosten daarenboven door de huurder die zich ertoe verbindt.

Deze borg, die geen rente opbrengt, kan in geen geval worden beschouwd als betaling van een deel van de huur.

Hij zal worden terugbetaald na teruggave van de sleutels en na aftrek, indien nodig, van huurreparaties, uiterlijk binnen 15 dagen na zijn vertrek (decreet van 8 januari 1993).

Op de dag van aankomst wordt een tegeninventaris opgemaakt. In geval van niet-realisatie van de geleverde inventaris bij aankomst, onmogelijkheid of keuze van de huurder, heeft hij 24 uur de tijd om de geleverde inventaris te controleren en de geconstateerde afwijkingen aan de eigenaar te melden. Na deze periode zullen de gehuurde goederen als onbeschadigd worden beschouwd bij de ingang van de huurder. In geval van niet-uitvoering van de inventaris bij vertrek, als gevolg van een keuze van de huurder, of als gevolg van een ander tijdstip van vertrek dan oorspronkelijk voorzien in het contract, en onverenigbaar met het tijdschema, voert de eigenaar eenzijdig de inventaris op bij de geplande tijd en retourneert de borg binnen een week na vertrek, bij afwezigheid van schade en onder voorbehoud van herstel van het pand.Indien de eigenaar schade constateert, dient hij de huurder hiervan binnen een week op de hoogte te stellen en zal de borg worden verwerkt zoals hierboven vermeld.

Het drinkwaterverbruik is voor rekening van de huurder . Aangezien de wet het gebruik van drinkwater verbiedt dat niet is behandeld door overheidsinstanties, is het in deze accommodatie niet toegestaan om water te consumeren voor de bereiding van voedsel of om te drinken.

Het schoonmaken van het pand is de verantwoordelijkheid van de huurder , tenzij het schoonmaakpakket is afgesloten. Er zal echter mogelijk een bedrag van 150 € worden ingehouden voor het schoonmaken van het pand in gevallen waarin de algemene netheid niet "als een goede vader" wordt behandeld, d.w.z. schone en opgeruimde keuken, afwas gedaan, sanitair schoon, vloer schoongemaakt zonder zichtbare aanbetaling van alle soorten, barbecue schoongemaakt en vuilnisbakken geleegd in de buitencontainers van het pand, asbak geleegd, witte muur zonder zichtbaar spoor.

Respect voor de buurt en de natuur is een integraal onderdeel van het huurreglement. Tot 22.00 uur is het mogelijk om lawaai te maken met betrekking tot de buurt en de fauna, daarbuiten zal elke tussenkomst van de gendarmerie of buurtklacht tijdens de huur resulteren in een debitering van 500€ op de borg. effecten en behandeling door de eigenaar van het niet-respect van de buurt.

Het appartement is gelegen in een natuurlijke omgeving.Het is ten strengste verboden te roken op het gehele terrein in verband met het risico op bosbrand en gasexplosie op de woonboot. Het is ook verboden om voedsel, chemische producten en voorwerpen in de vijver en op het terrein als geheel te gooien .

Het gebruik van fyto-zuiveringsbassins, hygiëneproducten (haar/lichaamshampoo, handen) en schoonmaak (aarde, stof, enz.) worden door de eigenaar verstrekt . Er kan geen ander product worden gebruikt .

Zoals vermeld bij de boeking, accepteren we maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen tijdens het verblijf. In het geval dat de huurder tijdens het verblijf de bovengenoemde drempels overschrijdt en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, zal de huurder die van deze voorwaarde afwijkt, een bedrag van € 1.000 van zijn creditcard afschrijven zonder mogelijk verhaal voor deze laatste. aan de eigenaar, op het einde van de huurovereenkomst, houdt niet in dat de eigenaar afstand doet van vergoeding voor huurreparaties, als hij bewijst dat de schade de schuld is van de huurder


VI – GEBRUIK VAN GEBOUWEN

Het pand mag niet gebruikt worden als hoofdverblijf of zelfs als tweede verblijf en de huurder mag er geen handels-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefenen. Bijgevolg zal het contract worden beheerst door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en door de voorwaarden hierin bepaald.Het pand dat onder deze huur valt, mag in geen geval worden bewoond door een groter aantal personen dan aangegeven in de bijzondere voorwaarden, behalve met de voorafgaande toestemming van de eigenaar.


VII - VERZEKERING

De huurder dient verzekerd te zijn bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen het risico van diefstal, brand en waterschade, zowel voor zijn huurrisico's als voor de verhuurde meubelen, alsook voor verhaal door buren, en dit te verantwoorden bij de eerste vordering van de eigenaar. Bijgevolg wijst deze laatste alle verantwoordelijkheid af voor het verhaal dat zijn verzekeringsmaatschappij zou kunnen uitoefenen op de huurder in geval van een schadegeval. Een vakantiecertificaat moet 1 maand voor de datum van het verblijf naar de eigenaar worden gestuurd.


VIII – BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN van de HUURDER

Het wordt aangehouden:

 1. Toegang tot de Woonboot wordt sterk afgeraden voor zwangere vrouwen van 5 maanden en ouder. Toegang tot de Woonboot is verboden voor mensen die vatbaar zijn voor slaapwandelen of met ongecorrigeerde hart- of zichtproblemen. Toegang tot de Woonboot is verboden voor mensen die niet kunnen zwemmen. De huurder verklaart uitdrukkelijk dat alle mensen kunnen zwemmen en staat ervoor in.
 2. Om het pand burgerlijk te bewonen, met uitsluiting van de uitoefening van enige handel, beroep of industrie, erkent de huurder dat deze huur hem slechts wordt verleend als tijdelijk verblijf en plezier, belangrijke voorwaarde zonder welke de huidige huur niet zou zijn verleend naar hem.
 3. Niets te doen wat, door zijn toedoen of vanwege zijn familie of zijn relaties, de rust van de buurt, de fauna en de flora zou kunnen schaden.
 4. Het pand persoonlijk bewonen en in geen geval onderverhuren, zelfs niet gratis, noch hun rechten op deze verhuur overdragen, behalve met schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 5. Breng geen wijzigingen of wijzigingen aan in de opstelling van meubels en plaatsen.
 6. Breng geen dieren (honden, katten, enz.) binnen in het gehuurde zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar , de mogelijkheid van opsluiting is afhankelijk van het feit dat het dier geen schade aanricht aan het gebouw, noch enige overlast veroorzaakt genot voor de Fauna en Flora.
 7. Verlof om tijdens de huur, op de gehuurde plaatsen, de onderhoudswerkzaamheden aan het pand uit te voeren (maaien, snoeien, bevoorrading van de dieren van het pand) of elk onderhoud waarvan de kennelijke urgentie het uitstel ervan niet toelaat.
 8. Onderhoud de gehuurde lokalen en breng ze terug in een goede staat van netheid en huurreparaties aan het einde van hun gebruik.
 9. Stel de eigenaar onmiddellijk op de hoogte van elk verlies en elke schade die zich voordoet in het gehuurde, zelfs als er geen zichtbare schade is.
 10. Instaan voor schade en verliezen die ontstaan door zijn eigen schuld of door de schuld van personen in zijn huishouden, tijdens het genot van het pand, tenzij hij bewijst dat ze zijn ontstaan buiten zijn schuld of die van de hierboven genoemde personen.
 11. Waarschuw vooraf de dag en tijd van zijn aankomst. Maak voor vertrek een afspraak voor uitreisformaliteiten 1.


IX – BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN van de EIGENAAR

Hij is verplicht om:

 1. Lever het gehuurde pand in goede staat en reparaties, evenals de apparatuur vermeld in het contract in goede staat.
 2. De huurder verzekeren van het ongestoord genot van het gehuurde goed en hem vrijwaren van ondeugden en gebreken die dit kunnen belemmeren.
 3. Het pand in een staat houden die geschikt is voor het beoogde gebruik.
 4. Behalve in geval van manifeste calamiteit en onderhoud van groene ruimten, zal hij tijdens de huurperiode geen werken in het gehuurde uitvoeren: alle werken zullen resulteren in een vergoeding voor de huurder, voor de geleden verstoringen van het genot.


X – VERKIEZING VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering van het heden kiezen de partijen domicilie op hun respectievelijke adressen vermeld op de voorzijde. In geval van betwisting is de bevoegde rechter die van de plaats van het gehuurde.